Dr. Kovács Henrik

A százhalombattai Forrás Néptáncegyüttesben kezdtem táncolni 6 éves koromban. Itt tartottam első néptánc óráimat 14 évesen. Azóta folyamatosan tanítok gyermekeket néptáncegyütteseknél, művészetoktatási intézményekben, tánctáborokban, táncházakban. Felnőtt néptánc oktatással is foglalkozom táncegyütteseknél, akkreditált pedagógus továbbképzésben, tánctáborokban, tanfolyamokon, táncházakban.

Első diplomámat a gödöllői Szent István Egyetemen szereztem környezetgazdálkodási agrármérnök szakon, vidékfejlesztés szakirányon. Szakdolgozatomban a Forrás Néptáncegyüttes vidékfejlesztésben betöltött fontos szerepét bizonyítottam.

Gödöllői tanulmányaimmal párhuzamosan hallgatója voltam a Magyar Táncművészeti Főiskola táncpedagógus szakának. Elvégzését követően, 24 évesen kerültem az intézménybe fél évig óraadó oktatóként, majd tanársegédként, 2005-től pedig adjunktusként tanítok. Oktatott tantárgyaim: néptánc módszertan, magyar néptánc, próbavezetési ismeretek, néptánc, nemzetiségi táncok, nemzetiségi táncok módszertana, szakmódszertan, órai megfigyelés.

A Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2005-ben szereztem közoktatási vezetői végzettséget. Ebben az időszakban voltam az újonnan alakult Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese.

A folyamatos szakmai fejlődés jegyében az elsők között végeztem el az újonnan indult mesterképzést a Magyar Táncművészeti Főiskolán. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Karán, a Neveléstudományi Doktori Iskolában 2009-ben abszolváltam.

Phd doktori fokozatom néprajz tudományágban a Debreceni Egyetemen szereztem 2019-ben.

Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Néprajzi Bizottsága Tánctudományi Munkabizottságának állandó meghívottja vagyok.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete Népzene és néptánckutató osztály és archívumának külső munkatársaként is tevékenykedem.

Egyesületi tagságaim:

  • International Council of Kinetography Laban tag
  • Magyar Etnokoreológiai Társaság tag
  • Muzdulatelemzés Kutatócsoport tag
  • Néptánc pedagógiai Munkacsoport tag
  • Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület tag
  • Galambház Közhasznú Egyesület tag
  • Országos Magyar Méhészeti Egyesület tag
  • Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület tag

Publikációk:

Kovács Henrik (2003): Etűdszerkesztés a néptáncoktatásban. Folkmagazin, 2003/1. 43. o.

Kovács Henrik (2006): A mérés-értékelés lehetőségei a néptáncoktatásban. in: IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szegedi Tudományegyetem. Szeged. (szerk. Józsa Krisztián)

Kovács Henrik (2006): Kankalin és Fundoklia. Folkmagazin 2006/6. 12. o.

Kovács Henrik (2007): Labanolegó, Lábán-kinetográfia, mint mozgáskogníciót fejlesztő eszköz, oktatásának motiválási lehetőségei. X. Országos és III. Nemzetközi Projektpedagógiai Konferencia. 2007. ÁPRILIS 4-6. Projektpedagógia - Projektmódszer X. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. Kecskemét. 2007

Kovács Henrik (2007): A mérés-értékelés lehetőségei a néptáncoktatásban. Magyar Pedagógia 107. évf. 2. szám. 111-123.

Kovács Henrik (2007): Irányváltó lépések a Kárpát medencében. IV. Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológia szakos hallgatók konferenciája. Topolya. Szerbia. 2007. 09. 08.

Kovács Henrik (2007): Háromugrós mozdulatsorának néptánc pedagógiai alkalmazása. in: Művészet és tudomány I. Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Tudomány Napi Konferencia. 2007. november 9-10. Magyar Táncművészeti Főiskola- Planétás Kiadó. 2009. (szerk. Bolvári-Takács Gábor)

Kovács Henrik (2008): Rítus és tánc. V. Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológia szakos hallgatók konferenciája. Topolya. Szerbia 2008. 09. 20.

Kovács Henrik (2008): Kreatív táncírás tanítás. II. Magyar Táncírás Szimpózium. MTA ZTI-MTF Néptánc Tanszék. 2008.11.30.

Kovács Henrik (2008): Az unokák táncolják nagyapáik táncát – Szucsági Szüreti Bál, 2008. in: Táncművészet 2008. 6. szám. 39-40. (szerk. Kaán Zsuzsa)

Kovács Henrik (2009): Egy szakma felnőtt. in: Taní-tani. Alternatív iskolai folyóirat. 2009/2 51-56. Független Pedagógiai Intézet. (szerk. Knausz Imre)

Kovács Henrik (2009): Gyermektáncközelben. Nagy István könyve a cigándi Zemplén Gyermektánc-együttes négy évtizedes krónikájáról (2006) in: Iskolakultúra. 2009/5-6 szám 151-153. Pannon Egyetem - Gondolat Kiadó. (szerk. Géczi János)

Kovács Henrik (2009): Cigánd gyermektánc-életének krónikája. in: Zempléni Múzsa 2009. ősz. IX. évf. 3. sz. 71-74. Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és kulturális alapítvány. (szerk. Bolvári-Takács Gábor)

Kovács Henrik (2009): Gyöngyösbokréta, mint a széles társadalmi rétegek életreform mozgalma. Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán. 2009. november 6-7.

Kovács Henrik (2010): Forr-más, Naprózsafa, Vecsernyica, Hajtóka és társaik. Diósdi Krónika. 2010. február. Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. (Szerk.: Kiss Zoltán). 14.o

Kovács Henrik (2010): Cigánd gyermektánc-életének krónikája. in: Folkmagazin 2010/2. 16-17. o.

Bányász-Németh Tilda – Kovács Henrik - Pethő Villő (2009): A tánc- és zenei nevelés megjelenése a XX. század elején kibontakozó életreform mozgalmak tükrében. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2009. november 19-21. Veszprém. in: Iskolakultúra. 2010/3. szám 31-47. Pannon Egyetem - Gondolat Kiadó. (szerk. Géczi János)

Kovács Henrik: A tánc rituáléja és a néptánc oktatásának rituális elemei. Rítusok – ritualizáció – kultuszok. Az MTA Pedagógiai Bizottság, Neveléstörténeti Albizottság éves konferenciája 2010. június 25-27. Kodolányi János Főiskola. Székesfehérvár

Kovács Henrik: Mozdulatsorok szerepe a táncelemzésben. Magyar Tudományos Akadémia Tánctudományi Munkabizottságának és a Nemzeti Táncszínház közös konferencián előadás a Magyar Tudományos Akadémián 2011. április 27.

Henrik Kovács (2011): Labanolego – A creativ method for teaching Labanotation. 27th Biennial Conference of ICKL. Budapest. Workshop.

Kovács Henrik: Számomra a néptánc. Magyar Táncművészeti Főiskola, III. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciája, KULTÚRA – ÉRTÉK – VÁLTOZÁS a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban, 2011. november 11-12., Budapest

Henrik Kovács (2011): Különbözőség és másság a rituáléban. Egy interdiszciplináris esettanulmány ismertetése. In: Tóvay Nagy Péter (főszerk.): Tánctudományi Közlemények. III.1. 2011. 89-93.

Kovács Henrik - Megyeri István: Népnevelés a néptánc eszközeivel - népművészet és a Gyöngyösbokréta ideológiája. In: A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században: tudományos szimpózium a Magyar Táncművészeti Főiskolán, 2010. június 11-12. szerk. Bolvári-Takács Gábor et al. Magyar Táncművészeti Főiskola. Budapest, 2012

Kovács Henrik: Kárpát-medence táncai. II. Finn-ugor fesztivál. Izsevszk, Udmurtföld, Oroszország, 2012.10.16-21.

Balatoni Katalin - Kovács Henrik (2014): Így tedd rá! 2. Saramis Bt. Ráckeve

Fügedi János – Kovács Henrik (2014): Mezőföldi ugrósok, Táncelemzések. L’Harmattan Kiadó, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Budapest

Kovács Henrik (2015): Öreg táncos-e az öregtáncos? Kerekasztal megbeszélés a Magyar Etnokoreológiai társaság Néptánc pedagógiai kutatócsoportjának szervezésében. Magyar Táncművészeti Főiskola 2015. március 30.

Kovács Henrik (2015): Olaszliszkától a Népművelési Intézetig, és még azon túl: néptánccal a gyermekek lelkéig és lelkéért. Iskolakultúra 2015/4. 136–137.

Henrik Kovács: Depths of variations - a notation-based analysis of a Hungarian traditional dance with props. 29th Biennial Conference of ICKL. Tours. France. Paper.

Kovács Henrik: A népi játékokban és a néptáncban rejlő nevelési lehetőségek. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata „Az élet kincsesháza” Művészeti nevelés, művészettel való nevelés a közoktatásban című konferenciája. 2015. szeptember 25–26.

Kovács Henrik: Mire való a néptánc? Tánc és társadalom V. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2015. november 13-14.

Kovács Henrik (2015): Mire való a néptánc? A néptánc funkciójának antropológiai vizsgálata. In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Tánc és Társadalom. Magyar Táncművészeti Főiskola – Planétás, Budapest.

Kovács Henrik: Research of the Folkdance functoins in the literature and the hungarian revival community. The traditional dance and music. Research, theory and artistic representation, Conference in Nitra 4. – 5. 7. 2016

Henrik Kovács (2016): Depths of Variations: a Notation-based Analysis of a Hungarian Traditional Dance with Props. Proceedings of the Twenty-Ninth Biennial ICKL Conference, edited by Marion Bastien, and János Fügedi, s.l., International Council of Kinetography Laban, pp. 119-127.

Kovács Henrik: A néptáncos társadalom mikrostruktúrájának jellemzése. Tánckutató Doktoranduszok II. Országos Konferenciája. SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. 2017.

Henrik Kovács: The use of Laban kinetography in ethnochoreology. 30th Biennial Conference of ICKL. Beijing. China. Paper.

Henrik Kovács (2017): Draw! 30th Biennial Conference of ICKL. Beijing. China. Poster.

Henrik Kovács (2017): Use of Laban kinetography in dance analyzation. 30th Biennial Conference of ICKL. Beijing. China. Poster.

Kovács Henrik: Néptánc funkciók a revival közösségben. Táncművészet és intellektualitás. VI. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2017. november 17-18.

Kovács Henrik: Páva pedagógia. Kerekasztal megbeszélés a Fölszállott a páva tehetségkutató műsor pedagógiai vonatkozásairól. VI. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2017. november 17-18.

dr. Sándor Ildikó - Kovács Henrik: Tánctrendek a Pávában. Kerekasztal megbeszélés a Fölszállott a páva tehetségkutató műsorban tapasztalható táncdivatokról. XXXVII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár. 2018. 04.15.

Kovács Henrik (2018): Egy szakma felnőtt. In: Trencsényi László (szerk.): Tanúhegyek. Magyar Pedagógiai Társaság. Budapest. 2018. 283-288.

Henrik Kovács (2019): The use of Laban kinetography in ethnochoreology. Proceedings of the Thirtieth Biennial ICKL Conference, edited by Marion Bastien, Tom Brown, and János Fügedi, s.l., International Council of Kinetography Laban, pp. 120-130.

Henrik Kovács: Prenotation: Dance symbols in childhood. 31st Biennial Conference of ICKL. Mexico City. Mexico. Paper.« Vissza a főoldalra